چِقدر زود بہ اخَرِ خَط پایان رِسیـدم
نمـے دانَم تُنـد دویدم
یا راه کـوتاه بـود…